นักเรียนสามารถ Click อ่านบทความแต่ละเรื่องได้ โดยผู้เขียนได้เรียงลำดับเรื่องที่ควรอ่านก่อนหลังในตารางแล้วครับ เรื่องไหนที่ยังไม่มี แปลว่ายังไม่ได้เขียนครับ

เคมีบรรยาย
ธาตุที่ต้องรู้ขั้นต้น
การเรียกชื่อสารประกอบ
เคมีพื้นฐาน
โครงสร้างอะตอม
พันธะเคมี
เคมีคำนวน
สารละลาย
ก๊าซ
กรดเบส
อัตราการเกิดปฎิกิริยา
สมดุลเคมี
ไฟฟ้าเคมี

jjjjj
5rdtddะัดัักด้ด่

This is Chem456.com

Provide Full Class of Chemistry for M. 4 -6. With complete lesson, hope all of you like it.

 
เข้าสู่บทเรียน
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram