โจทย์ กรด-เบส

ถ้าผ่านกาซ HCl ลงไปในสารละลายกรด CH3COOH 0.1 โมลต่อลิตร จนความเข้มข้นของกรด HCl เป็น 0.3 โมลต่อลิตร อยากทราบว่าจะมี [H3O+] เข้มข้น กี่โมลต่อลิตร [Ka = 1.8 x 10-5]
[su_row][su_column size=”1/4″]ก. 0.1[/su_column]
[su_column size=”1/4″]ข. 0.2[/su_column]
[su_column size=”1/4″]ค. 0.3[/su_column]
[su_column size=”1/4″]ง. 0.4[/su_column]
[/su_row]

[su_spoiler title=”Click ดูเฉลย” style=”modern-dark” icon=”caret”][su_youtube_advanced url=”https://www.youtube.com/watch?v=mkzY5No8s40″ width=”400″ height=”300″ autohide=”no” rel=”no” modestbranding=”yes” https=”yes”][/su_spoiler]